Lizwe Lami lyrics

Lizwe Lami ( My country )

Verse 1

Iqhawe uAndrew Zondo                  

The hero Andrew Zondo 

Nabanye abafana naye                    

And  many like-minded heroes

Abadela konke                                   

Paid the ultimate sacrifice

Belwel’ inkululeko                             

Fighting for liberty.

Abazange bavume                             

They refused

Ukuphila                                               

To live                                          

Ngaphansi kwencindezelo               

Under oppression.

Bebenombono benenjongo             

With a vision and a purpose

Benenkani ngephupho labo             

They were all dogged with their dream

Bancam ‘ukufel’ iqiniso                     

even choosing to face death for the truth

Chorus

Hheyi lizwe lami                                 

Alas! My country

Maye wen’ umuhle                            

Oh. You are lovely

Unek’sasa elihle                                  

Your tomorrow is beautiful    

Futh’ unguThandeka                          

And you are called Beloved

Thandeka                                         

Beloved. 

Hheyi lizwe lami                                

Alas! My country

Lenkululeko onayo                             

This liberty that is yours                             

Yakhokhelwa                                       

Was paid for 

Ngegazi labamel’ iqiniso                    

by the blood Of those who stood for the truth

Verse 2

Kuningi esibhekene nakho                 

Many are the things that face us

Inselelo inkulu                                      

The challenge is great

Kodwa asikwazi                                    

But we dare not

Ukubhek’ emuva                                 

Fix our gaze on the past.

Ukusolana angeke kuncede            

Blaming each other will not help

Kumele sisukume                                  

WE must stand up

Sibambane ngezandla                         

Lift each other’s hands up

Siphokophele phambili                        

And WE must forge ahead.

Ukuxolela kubalulekile                         

As vital as forgiveness is                            

Njalo kumele singavimbi                   

We must not be un-generous also 

Ukuze siphumelele                              

And then we will succeed

Bridge

Umlando wethu                                    

Our heritage

Ukuhluka kwethu                                  

Our diversity 

Yizinto ezisenza sihlobe                      

These things decorate us

Siqhakaze sibebahle                              

Making us radiant in OUR beauty

Amasiko ethu                                         

Our cultures

Izilimi zethu                                            

Our languages

Siyisizwe esikhethekile                         

We are a favored nation

Kubalulekile ukuba singakhohlwa       

And that WE must never forget

Vamp

Hlal’ eThembeni  eThembeni           

Remain in Hope

Hlalethembeni ethembeni                 

Remain in Hope

Hlalethembeni ethembeni                 

Remain in Hope

Lizwe lam                                               

 Country of mine

Lizwe lam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *